MyFeed Personalized Content

แบบทดสอบภูมิแพ้ในเด็ก (แบบประเมินภูมิแพ้ลูก)

ลูกน้อยของคุณมีความเสี่ยงของการเกิดภูมิแพ้สูง​

แบบประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคภูมิแพ้

​ ภูมิแพ้ในเด็ก รู้ก่อนแพ้ แม่ป้องกันได้​ ลูกน้อยที่บอบบางอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้​
คุณแม่สามารถทำแบบทดสอบเพื่อความมั่นใจได้ที่นี่​