MyFeed Personalized Content

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมร่วมตอบแบบสอบถามกับ Mommy Bear Club ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 - 8 มิถุนายน 2565

รายละเอียดกติกาและเงื่อนไข

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเข้าร่วมการตอบแบบสอบถาม กับ Mommy Bear Club ผ่านระบบตอบแบบสอบถามซึ่งได้รับจากอีเมล หรือ แอปพลิเคชัน ไลน์ (LINE Application)จาก Mommy Bear Club เท่านั้น โดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ให้ครบถ้วน พร้อมกรอกชื่อ-ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และ ให้เหตุผลในคำถามข้อที่ 5 ว่า “วิธีเสริมแกร่งให้ฮีโร่คนเก่งของคุณแม่คืออะไร?”   โดยผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำแบบสอบถามครบถ้วน และตอบคำถามดังกล่าวในข้อที่ 5 ที่ประทับใจคณะกรรมการมากที่สุด จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลคือ หมอนรองคอให้นม จำนวน 50รางวัล มูลค่ารางวัลละ 109.- บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,450 บาท
 2. กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 - 8 มิถุนายน 2565
 3. คณะกรรมการจะคัดเลือกข้อความของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาและเงื่อนไขอย่างครบถ้วนและเป็นข้อความที่ประทับใจที่สุด จำนวน 50 ข้อความ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ให้เป็นผู้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1. และคำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์รับเพียง  1 รางวัล ต่อ 1 บัตรประจำตัวประชาชน ต่อ 1 การเข้าร่วมตอบแบบสอบถามผ่านระบบบแบบสอบถาม
  ซึ่งได้รับจากอีเมล  หรือ แอปพลิเคชันไลน์ (LINE Application) ระบบใดระบบหนึ่งเท่านั้น ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมเท่านั้น
 5. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับชุดของขวัญที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ Mommy Bear Club https://www.facebook.com/mommybearclub วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

 6. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของให้กับสมาชิกผู้ได้รับคัดเลือก ตามชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ ที่สมาชิกได้ให้ไว้ตอนท้ายของกิจกรรมตอบคำถามภายใน 30 วันทำการ หลังจากประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก ให้ได้รับรางวัลในของกิจกรรม หากท่านกรอกข้อมูลไว้ไม่ครบถ้วน หรือบริษัท ไม่สามารถติดต่อท่านเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไม่สามารถนำส่งรางวัลให้แก่ท่านได้ ภายใน 30 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรมนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้ของรางวัลแก่ผู้ได้รับของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ หรือรางวัลตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกรอกข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จริง หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการเข้าร่วมทางบริษัท จะถือว่าสละสิทธิ์โดยทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 9. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้ตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 10. ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาต ยินยอม และตกลงให้บริษัทฯ ใช้และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และ การสื่อสารทางการตลาดของบริษัท โดยบริษัทฯ อาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต

 11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ นำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้โชคดีหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ ที่จะสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน

 13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

 14. เงื่อนไขกิจกรรมเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ก่อนร่วมกิจกรรม โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

 15. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-268-8866