Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

พัฒนาการของลูกน้อย (สัปดาห์ที่ 29-40)

เพื่อสุขภาพครรภ์ที่ดี

เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของคุณแม่ท้อง แนะนำโภชนาการที่ควรได้รับ และติดตามทุกพัฒนาการลูกน้อย

สัปดาห์นี้ต้องอ่าน