MyFeed Personalized Content

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมเพื่อรับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง นมผงตราหมี โพรเท็กซ์ชัน สูตร 3 รสจืด กับคลับแม่หมี (Mommy Bear Club) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดกติกาและเงื่อนไขการรับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง สำหรับสมาชิกที่มีลูกอายุ 12 เดือนขึ้นไป
 

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องตอบคำถามผ่านระบบตอบแบบสอบถามซึ่งได้รับจากอีเมลล์  หรือ แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE Application) ให้ครบถ้วน พร้อมกรอกชื่อ-ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 โดยคำตอบที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลคือผลิตภัณฑ์นมผงตราหมี โพรเท็กชัน สูตร 3 รสจืด ขนาด 130 กรัม (“ผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง”) จำนวน 1,000 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 49  บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 49,000 บาท   
   
 2. คณะกรรมการจะคัดเลือกข้อความของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาและเงื่อนไขอย่างครบถ้วนและเป็นข้อความที่ประทับใจที่สุด จำนวน 1,000 ข้อความ และคำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี ให้เป็นผู้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1. 
   
 3. บริษัทมีการจัดกิจกรรมผ่านระบบตอบแบบสอบถามซึ่งได้รับจากอีเมลล์  หรือ แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE Application) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์รับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองเพียง  1 รางวัล ต่อ 1 บัตรประจำตัวประชาชน ต่อ 1 การเข้าร่วมตอบแบบสอบถามผ่านระบบะบบตอบแบบสอบถามซึ่งได้รับจากอีเมลล์  หรือ แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE Application) ระบบใดระบบหนึ่งเท่านั้น ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมเท่านั้น
   
 4. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับชุดของขวัญที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ Mommy Bear Club วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น.
   
 5. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง ให้กับสมาชิกผู้ได้รับคัดเลือก ตามชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ ที่สมาชิกได้ให้ไว้ตอนท้ายของกิจกรรมตอบคำถามภายใน 30 วันทำการ หลังจากประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก ให้ได้รับรางวัลในของกิจกรรม หากท่านกรอกข้อมูลไว้ไม่ครบถ้วน หรือบริษัท ไม่สามารถติดต่อท่านเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไม่สามารถนำส่งรางวัลให้แก่ท่านได้ ภายใน 30 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรมนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้ของรางวัลแก่ผู้ได้รับของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ หรือรางวัลตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกรอกข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จริง หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการเข้าร่วมทางบริษัท จะถือว่าสละสิทธิ์โดยทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
 8. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้ตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
   
 10. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-268-8866