MyFeed Personalized Content

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมเพื่อรับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง นมผงตราหมี โพรเท็กซ์ชัน สูตร 3 รสจืด กับคลับแม่หมี (Mommy Bear Club) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดกติกาและเงื่อนไขการรับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง สำหรับสมาชิกที่มีลูกอายุ 1 ปีขึ้นไป ณ วันที่เข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องตอบคำถามผ่านระบบตอบแบบสอบถามซึ่งได้รับจากอีเมลล์  หรือ แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE Application)  ให้ครบถ้วนผ่านช่องทางไลน์ พร้อมกรอกชื่อ-ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีภูมิลำเนาพำนักและที่อยู่ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองดังกล่าวในประเทศไทย โดยคำตอบที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลคือผลิตภัณฑ์นมผงตราหมี โพรเท็กชัน สูตร 3 รสจืด ขนาด 130 กรัม (“ผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง”) จำนวนรวม 2,000 รางวัล รางวัลละ 49 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 98,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางอีเมล์ จำนวน 1,000 รางวัล รางวัลละ 49 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 49,000 บาท และ รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทาง แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE Application) จำนวน 1,000 รางวัล รางวัลละ 49 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 49,000 บาท 

 1. คณะกรรมการจะคัดเลือกข้อความของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาและเงื่อนไขอย่างครบถ้วนและเป็นข้อความที่ประทับใจที่สุด จำนวนรวม 2,000 ข้อความ แบ่งออกเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางอีเมลล์ จำนวน 1,000 ข้อความและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทาง แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE Application) จำนวน 1,000  ข้อความ และคำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี ให้เป็นผู้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.  

 1. บริษัทมีการจัดกิจกรรมผ่านระบบตอบแบบสอบถามซึ่งได้รับจากอีเมลล์  หรือ แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE Application) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์รับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองเพียง  1 รางวัลต่อ 1 ต่อ 1 บัตรประจำตัวประชาชน ต่อ 1 การเข้าร่วมตอบแบบสอบถามผ่านระบบะบบตอบแบบสอบถามซึ่งได้รับจากอีเมลล์  หรือ แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE Application) ระบบใดระบบหนึ่งเท่านั้น ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมเท่านั้น  

 1. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับชุดของขวัญที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ Mommy Bear Club วันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น.  

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงอนุญาตให้บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมในการจัดเก็บ รวบรวม โอนข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการดำเนินกิจกรรมนี้ รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ จัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จ่ายค่าตอบแทนและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมสนุกทราบล่วงหน้า 

 1. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง ให้กับผู้ได้รับคัดเลือก ตามชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ ที่สมาชิกได้ให้ไว้ตอนท้ายของกิจกรรมตอบคำถามภายใน 30 วันทำการ หลังจากประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล หากท่านกรอกข้อมูลไว้ไม่ครบถ้วน หรือบริษัท ไม่สามารถติดต่อท่านเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไม่สามารถนำส่งรางวัลให้แก่ท่านได้ ภายใน 30 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรมนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้ของรางวัลแก่ผู้ได้รับของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ หรือรางวัลตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกรอกข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จริง หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการเข้าร่วมทางบริษัท จะถือว่าสละสิทธิ์โดยทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 1. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้ตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 1. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 

 1. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-268-8866