MyFeed Personalized Content

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณจากการสมัครสมาชิกสำหรับคุณแม่ที่มีลูกวัย 0-5 เดือน กับ Mommy Bear Club

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณจากการสมัครสมาชิกสำหรับคุณแม่ที่มีลูกวัย 0-5 เดือน กับ Mommy Bear Club (ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563)

รายละเอียดกติกาและเงื่อนไขการของสมนาคุณ
(สำหรับคุณแม่ที่มีลูกวัย 0-5 เดือนที่ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563)
1.) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัครเข้าร่วม Mommy Bear Club โดยลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.nestlemomandme.in.th และให้ข้อมูลการสมัครถูกต้องครบถ้วนผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่กำหนด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับของสมนาคุณในกิจกรรมนี้จะต้องไม่เคยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ Mommy Bear Club บริษัทจะตรวจสอบข้อมูลของท่าน หากพบว่า มีข้อมูลชื่อ นามสกุล หรือ ที่อยู่ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล รายการใดรายการหนึ่ง ซึ่งตรงกับข้อมูลของสมาชิกปัจจุบัน บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.) แคปภาพหน้าจอ Welcome email ที่คุณแม่ได้รับเมื่อสมัครคลับเรียบร้อยแล้ว (โดยมีชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดครบถ้วน) พร้อมโพสต์รูปภาพข้างต้น และพิมพ์ข้อความสั้นๆ บรรยายบอกเล่า “เคล็ดลับเลี้ยงลูกน้อยวัย 0-5 เดือน” ใต้โพสต์นี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องโพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวใต้โพสต์กิจกรรมสมัครสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 การที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกคลับและโพสต์ภาพและพิมพ์ข้อความข้างต้นนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมตามกติกา และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ทุกประการ
3.) คณะกรรมการจะคัดเลือกข้อความของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาและเงื่อนไขอย่างครบถ้วนและเป็นข้อความที่ประทับใจที่สุด จำนวน 500 ข้อความ และคำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
4.) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับชุดของขวัญที่เฟสบุ๊ก แฟนเพจ Mommy Bear Club วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.
· ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะได้รับของสมนาคุณที่คุณแม่ที่มีลูกวัย 0-5 เดือนประกอบไปด้วย ผ้าคลุมให้นม จำนวน 1 ผืน มูลค่า 159 บาท และ Guidebook สำหรับคุณแม่มือใหม่ มูลค่า 49บาท ต่อหนึ่งท่านสมาชิกตามที่คณะกรรมการเลือกในระยะเวลาที่กำหนด บริษัท จะจัดส่งชุดของขวัญดังกล่าวภายใน 45 วันทำการ นับแต่วันที่ประกาศผล โดยการส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
· บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณเฉพาะ คุณแม่ที่มีลูกวัย 0-5 เดือน ที่ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 และร่วมกิจกรรมโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนและได้รับคัดเลือกตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้เท่านั้น
· ของรางวัลที่กำหนดในเว็บไซต์นี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะคุณแม่ที่สมัครเข้ามาทางช่องทาง Online เท่านั้น ซึ่งกำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ (ของรางวัลสำหรับคุณแม่ที่สมัครโดยผ่านการแนะนำของ Brand Nutrition Advisor หรือการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง Event อื่นใด จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในหน้างานของแต่ละกิจกรรม)
· บริษัท จะทำการจัดส่งชุดของขวัญ ให้ผู้ที่ได้รับของรางวัลตามชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ภายใน 45 วันทำการ หลังจากประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 หากท่านกรอกข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ไม่ครบถ้วน หรือบริษัท ไม่สามารถติดต่อท่านเพื่อยืนยันสิทธิ์ได้นั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้ของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทได้รับการตีคืนของสมนาคุณจากผู้ให้บริการจัดส่ง บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบ และหากบริษัท ไม่สามารถจัดส่งให้ผู้ที่ได้รับของรางวัลได้ภายใน 60 วันทำการหลังจากประกาศผู้ที่ได้รับรางวัล บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลสำหรับรายการนั้น ๆ
· คุณแม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของรางวัลเพียง 1 รางวัล/ 1 ที่อยู่ (ในกรณีที่บริษัท พบว่าที่อยู่ที่คุณแม่ได้ลงทะเบียนไว้เป็นที่อยู่เดียวกันกับผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ลงทะเบียนไว้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่คุณแม่ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้เป็นคนแรกของที่อยู่ที่ลงทะเบียนเหมือนกันในกิจกรรมนี้และเป็นผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วน)
· ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกรอกข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จริง หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการเข้าร่วมทางบริษัท จะถือว่าสละสิทธิ์โดยทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
· ของสมนาคุณดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หรือของสมนาคุณประเภทอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
· บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้ตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
· หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-268-8866