MyFeed Personalized Content

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของสมนาคุณ จากการสมัครสมาชิก Mommy Bear Club รอบเดือนมีนาคม 2564

รายชื่อคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับของสมนาคุณ (หมอนรองคอพี่หมีและคู่มือคุณแม่) จากการสมัครสมาชิก Mommy Bear Club (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 15 มีนาคม 2564)

หมายเหตุ
*บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาที่กำหนดเท่านั้น
**หากคุณแม่ได้รับของรางวัลที่มีสภาพไม่สมบูรณ์หรือชำรุด ให้ติดต่อ call center ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับของรางวัล

1. กสุมา สาติยะ
2. กัณฐิกา ชัยมาศ
3. คอดีเยาะห์ เจะนิ
4. จันทร์ธิมา อรัญ
5. จิตินันท์ จันทร์งาม
6. จิราภา บุญพิมาย
7. จุฑามาศ บุญญะสุวรรณ
8. เจนเนตร ปิ่นทอง
9. เจ๊ะโรสมัยนี เจะมุ
10. ชฎาพร บุญบำรุง
11. ชุติมันต์ ไชโย
12. ชุติมา ชะเอมเทศ
13. ซาณีซะห์ เจะมะ
14. ณปภัช ไชยศรีสังข์
15. ณัฏฐรัตน์ บุระสิทธิ์
16. ณัฐธิดา คูณสม
17. ดอกรักษ์ ไลยกาล
18. นราวดี พรมเทพ
19. นิลาวัลย์ นาเรียง
20. ปณิตา สุขขะ
21. ประภาพรรณ สกุลทอง
22. ประภาสิริ เอกพันธ์
23. ปรารถนา ฉายจันทร์
24. พรปวีณ์ กานดานเดชพันธ์
25. พรพิมล บุญประเสริฐ
26. พรสุดา ระถะการ
27. พัตราภรณ์ ศรีจันทร์
28. พัทธมน โตศิริ
29. ภัสสรา ศรีเพ็ชร
30. มัลลิกา ทรงยศ
31. มาริษา กล่าวจันทร์
32. รจนา ต่ายนุช
33. รังษิยา เชื้อวงศ์
34. รัตนา สุขประเสริฐ
35. ลภัสรดา วุฒธนานนท์
36. ลิขิต ไชยวงษ์
37. วัชราภรณ์ เหนี่ยวบุบผา
38. วารีทิพย์ แซ่เฮ้ง
39. ศุภิสรารัตน์ บัวสวัสดิ์
40. สุกฤตา หูกขุนทด
41. สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล
42. สุธาสินี ปังเกตุ
43. เสาวรส ค้าผล
44. ใหม่แก้ว แก้วบัวดี
45. อนุธิดา ดงอานนท์
46. อรทัย บุษบา
47. อรนุช เสนาะ
48. อรอนงค์ เทพพรมวงศ์
49. อรอนงค์ บุญชู
50. อรอนงค์ ศรีโฉมงาม
51. อัญชลี อุไรโชติ
52. อาภาวรรณ สายทอง
53. ฮาดี นิยมเดชา
54. Chutinan Diloksophon
55. Doi Wit
56. poonyawee supchaturong
 

รายชื่อคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับของสมนาคุณ (ผ้าคลุมให้นมและคู่มือคุณแม่) จากการสมัครสมาชิก Mommy Bear Club (ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 – 31 มีนาคม 2564)

หมายเหตุ
*บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาที่กำหนดเท่านั้น
**หากคุณแม่ได้รับของรางวัลที่มีสภาพไม่สมบูรณ์หรือชำรุด ให้ติดต่อ call center ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับของรางวัล

1. กนกพร ไซมะเริง
2. กมลวรรณ รานอก 
3. กรรณิการณ์ มโนคำ
4. กัลยา แก้วประสงค์
5. กิตติยา เฮ่ประโคน
6. กีรติ การะบูรณ์
7. กุสุมาพร พงศ์ธิติศรัณยู
8. เกศราภรณ์ อ่ำคิด
9. เกศินี ดวงคำ
10. จารุวรรณ พลประสิทธิ์
11. จิตรลดา ผาสุข
12. จิรวรรณ แนวโนนทัน
13. จิราภรณ์ อินทร์จันทร์
14. ชมพูนุท อุบลหอม
15. ชลัณดา จันทรชิต
16. ซูรัยญา จอหวัง
17. ฑิมภ์พร หมั่นเรียน
18. ณภัชชา จันทร์เทาว์
19. ณัชสรณ์ สเพรอซ์
20. ณัฐธิกา คำฤาฤทธิ์
21. ณัฐธิดา สนชาวไพร
22. ตรีรัตน์ ทนันชัย
23. ทรรศชนก พรมณีเพชรรัช
24. ธัญญ์ธิชา วงษ์ศรีเจริญ
25. นวพรรษ เนียมอุ่น
26. นันท์นภัส ชีวรุ่งโรจน์
27. โนรอาซูรา เจ๊ะมิง
28. พชร รุ่งวิสุทธิพร
29. พรญาณี ภาชะนนท์
30. พัชริยา กึ้นคำ
31. พิมพ์ผกา ใจมั่น
32. ภรณ์ทิพย์ ปราบปรี
33. ภัสรา ชนชนะชัย
34. มาริษา วงศ์พรต
35. มิลตรา อ่อนพินา
36. มุธิตา พงษะพัง
37. ยศวดี สงพะโยม
38. ยุพา บุญป้อง
39. เยาวลักษณ์ เสียงเลิศ
40. ลภัสกร ชุณหโชตน์
41. ลภัสรดา ศีติสาร
42. วรณัน กันทะลือภา
43. วรรณิศา สุขภิรมย์
44. วาสนา โพธิ์ทอง
45. วิไรัตน์ กิตติธีรนันท์
46. ศิวา อารียเดช
47. สมโภช สุวรรณรังษี
48. สมวจี รอดสุพรรณ
49. สุฟียา สือนิ
50. สุรีพร ขันชุ่ม
51. สุวรรณา โพธิ์เจริญ
52. เสริมศรี หวานแก้ว
53. เสาวลักษณ์ อันทะสี
54. อภิญญา ศรีพลาย
55. อรอุมา จันทะสาย
56. อังคณา ประทุมนอก