MyFeed Personalized Content

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณจากการสมัครสมาชิกสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ กับ Mommy Bear Club (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564)

รายละเอียดกติกาและเงื่อนไขการของสมนาคุณ


(สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564)

1.) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัครเข้าร่วม Mommy Bear Club โดยลงทะเบียนในเว็บไซต์ โดยให้ข้อมูลการสมัครถูกต้องครบถ้วนผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่กำหนด ผู้ที่สมัครสมาชิกมีสิทธิ์ได้รับของสมนาคุณในกิจกรรมนี้จะต้องไม่เคยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ Mommy Bear Club บริษัทฯ จะตรวจสอบข้อมูลของท่าน หากพบว่า มีข้อมูลชื่อ นามสกุล หรือ ที่อยู่ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล รายการใดรายการหนึ่ง ซึ่งตรงกับข้อมูลของสมาชิกปัจจุบัน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะได้รับของสมนาคุณที่คุณแม่ตั้งครรภ์ประกอบไปด้วย ชุดของขวัญ จำนวน 2 ชิ้น ประกอบไปด้วย ผ้าคลุมให้นม 1 ผืน มูลค่า 159 บาท และ Guidebook สำหรับคุณแม่มือใหม่ มูลค่า 49 บาท ต่อหนึ่งท่านสมาชิกตามที่คณะกรรมการเลือกในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะจัดส่งชุดของขวัญดังกล่าวภายใน 45 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดกิจกรรม โดยการส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน 

 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณเฉพาะ คุณแม่ตั้งครรภ์ ที่ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 และร่วมกิจกรรมโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนและได้รับคัดเลือกตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้เท่านั้น
   
 • ของรางวัลที่กำหนดในเว็บไซต์นี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะคุณแม่ที่สมัครเข้ามาทางช่องทาง Online เท่านั้น ซึ่งกำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ (ของรางวัลสำหรับคุณแม่ที่สมัครโดยผ่านการแนะนำของ Brand Nutrition Advisor หรือการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง Event อื่นใด จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในหน้างานของแต่ละกิจกรรม)
   
 • บริษัทฯ จะทำการจัดส่งชุดของขวัญ ให้ผู้ที่ได้รับของรางวัลตามชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ภายใน 45 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม หากท่านกรอกข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ไม่ครบถ้วน หรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือ บริษัทฯ ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไม่สามารถนำส่งรางวัลให้แก่ท่านได้ ภายใน 45 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรมนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้ของรางวัลแก่ผู้ได้รับของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
 • คุณแม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของรางวัลเพียง 1 รางวัล/ 1 ที่อยู่ (ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่าที่อยู่ที่คุณแม่ได้ลงทะเบียนไว้เป็นที่อยู่เดียวกันกับผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ลงทะเบียนไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่คุณแม่ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้เป็นคนแรกของที่อยู่ที่ลงทะเบียนเหมือนกันในกิจกรรมนี้และเป็นผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วน)
   
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกรอกข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จริง หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการเข้าร่วมทางบริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิ์โดยทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
 • ของสมนาคุณดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หรือของสมนาคุณประเภทอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
   
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้ตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
 • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-268-8866