MyFeed Personalized Content

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษจากการสมัครสมาชิก Mommy Bear Club (9 สิงหาคม 2565 – 10 ตุลาคม 2565)

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ

 

 • โค้ดส่วนลดสามารถใช้สำหรับผลิตภัณฑ์นมผงและยูเอชทีเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไปเท่านั้น  
 • ผู้ที่ประสงค์จะได้รับสิทธิพิเศษของรางวัลต้องคลิกสมัครเข้าร่วมคลับ ลงทะเบียนใน www.nestlemomandme.in.th หรือ แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE Application) ให้ครบถ้วนผ่านช่องทางไลน์ พร้อมกรอกชื่อ-ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ในระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2565 – 10 ตุลาคม 2565  โดยผู้ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นสมาชิกคลับ ซึ่งมีบุตรอายุครบ 1 ขวบปีขึ้นไปเท่านั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิกคลับ”)
 • บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับการรับของสมนาคุณนั้น บริษัทฯ จะให้เฉพาะสมาชิกคลับที่มีลูกน้อยวัย 1 ขวบปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน ซึ่งได้ดำเนินการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565 – 10 ตุลาคม 2565 และต้องเป็นผู้ที่ภูมิลำเนาพำนักและมีที่อยู่จัดส่งของสมนาคุณอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • สมาชิกคลับที่มีลูกน้อยวัย 1 ขวบปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน  จะได้รับผลิตภัณฑ์นมผงตราหมี โพรเท็กชัน สูตร 3 รสจืด ขนาด 130 กรัม (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง”) มูลค่า 49 บาทต่อหนึ่งท่านสมาชิก และของขวัญจะถูกจัดส่งถึงบ้านตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ สำหรับสมาชิกคลับที่มีลูกอายุครบ 1 ปีในเดือน ที่มีการลงทะเบียน
 • บริษัทฯ จะจัดส่งของสมมนาคุณดังกล่าวภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ระบบได้รับข้อมูลการสมัครถูกต้องครบถ้วนตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในหน้าสมัครเข้าร่วมคลับ โดยการส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
 • บริษัทฯ จะติดต่อกลับหาผู้ที่ได้รับของสมนาคุณตามชื่อ เบอร์โทร ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อยืนยันรายละเอียดการรับของรางวัล ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อท่านได้หรือท่านมิใช่เจ้าของเบอร์โทรที่ได้ลงทะเบียนไว้ รวมถึงในกรณีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งของสมนาคุณให้แก่ผู้ที่ได้รับของสมนาคุณแล้ว แต่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับการตีกลับหรือปฏิเสธการรับของดังกล่าว  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้ของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สมาชิกคลับสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมคลับและกิจกรรมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของรางวัลเพียงแค่1 รางวัล/ 1 ที่อยู่ (ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่า ที่อยู่ทสมาชิกคลับได้ลงทะเบียนไว้เป็นที่อยู่เดียวกันกับผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ลงทะเบียนไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิมอบของรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้เป็นคนแรกของที่อยู่ที่ลงทะเบียนเหมือนกันในกิจกรรมนี้และเป็นผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาครบถ้วน)
 • สมาชิกคลับต้องกรอกข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จริง หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรม ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิในกายกเลิกการให้ของสมนาคุณและสิทธิพิเศษใดๆ ที่ได้รับจากกิจกรรนี้ทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของสมนาคุณและสิทธิพิเศษดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หรือของสมนาคุณประเภทอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-268-8866