MyFeed Personalized Content

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษจากการสมัครสมาชิก Mommy Bear Club (1 สิงหาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565)

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัครเข้า Mommy Bear Club โดยลงทะเบียนในเว็บไซต์ โดยให้ข้อมูลการสมัครถูกต้องครบถ้วนผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่กำหนด ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับของขวัญจะต้องไม่เคยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ Mommy Bear Club มาก่อน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) จะตรวจสอบข้อมูลของท่าน หากพบว่ามีข้อมูลชื่อ นามสกุล หรือ ที่อยู่ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล รายการใดรายการหนึ่ง ซึ่งตรงกับข้อมูลของสมาชิกปัจจุบัน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ที่ภูมิลำเนาพำนักและมีที่อยู่จัดส่งของสมนาคุณอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ในกรณีพบว่า ท่านไม่ปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขในการรับของสมมนาคุณนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สมัครสมาชิก Mommy Bear Club มาในระหว่างตั้งครรภ์ ในระยะเวลากิจกรรมจะได้รับรางวัลต่อไปนี้ 
  ต่อที่ 1 จะได้รับ E-Booklet หนังสือคู่มือเสริมพัฒนาการลูกน้อย จำนวน 3 เล่ม มูลค่า 447 บาท ดังต่อไปนี้ 
  - เล่มที่ 1 : เตรียมตัวเป็นคุณแม่ฉบับพี่หมี 
  - เล่มที่ 2 : คู่มือเสริมแกร่งให้ลูกน้อยฉบับพี่หมี 
  - เล่มที่ 3 : คู่มือเสริมแกร่งให้ลูกน้อยวัยเตาะแตะ 
  บริษัทฯ จะทำการจัดส่งชุดของขวัญเป็นลิงค์ E- Booklet ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ภายใน 30 วันทำการ หลังจากวันที่สมัครสมาชิกสำเร็จ 
  ต่อที่ 2 จะได้รับผลิตภัณฑ์นมผงตราหมี โพรเท็กซ์ชัน สูตร 3 รสจืด ขนาด 130 กรัม (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง) มูลค่า 49 บาท ต่อหนึ่งท่านสมาชิก เมื่อลูกครบอายุ 1 ขวบปี และผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่งถึงบ้านภายใน 30 วันหลังจากลูกครบอายุ 1 ขวบปี ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น 

 3. สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สมัครสมาชิก Mommy Bear Club ในระยะเวลากิจกรรมที่มีลูกอายุตั้งแต่ 1 – 3 ขวบปี แต่ไม่ได้เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ จะได้รับผลิตภัณฑ์นมผงตราหมี โพรเท็กซ์ชันสูตร 3 รสจืด ขนาด 130 กรัม (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง) มูลค่า 49 บาทต่อหนึ่งท่านสมาชิกและผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่งถึงบ้านภายใน 30 วันหลังจากสมัครสมาชิกตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณเฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565 (“ระยะเวลากิจกรรม”) และร่วมกิจกรรมโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้เท่านั้น

 5. ของรางวัลที่กำหนดในเว็บไซต์นี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สมัครเข้ามาทางช่องทางออนไลน์ และเลือกคำตอบ Facebook ในตอนสมัครสำหรับช่องคำถามคุณรู้จักเราได้อย่างไร 

 6. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งชุดของขวัญเป็นลิงค์ E- Booklet ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ภายใน 30 วันทำการ หลังจากวันที่สมัครสมาชิกสำเร็จ หากท่านกรอกข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ไม่ครบถ้วน หรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านเพื่อยืนยันสิทธิ์เพื่อนำส่งรางวัลให้แก่ท่านได้ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่สมัครสมาชิกสำเร็จนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้ของรางวัลแก่ผู้ได้รับของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงอนุญาตให้บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมในการจัดเก็บ รวบรวม โอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการดำเนินกิจกรรมนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จ่ายค่าตอบแทนและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมสนุกทราบล่วงหน้า

 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของรางวัลเพียง 1 รางวัล/ 1 ที่อยู่ (ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่าที่อยู่ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงทะเบียนไว้เป็นที่อยู่เดียวกันกับผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ลงทะเบียนไว้เป็นคนแรกของที่อยู่ที่ลงทะเบียนเหมือนกันในกิจกรรมนี้และเป็นผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วน)

 9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกรอกข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จริง หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตหรือส่อเจตนาในการเข้าร่วมทางบริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิ์โดยทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 10. ของสมนาคุณดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หรือเปลี่ยนเป็นของสมนาคุณประเภทอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้ตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 12. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-268-8866