MyFeed Personalized Content

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณจากการร่วมกิจกรรมตอบคำถามกับ Mommy Bear Club

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณจากการร่วมกิจกรรมตอบคำถามสำหรับสมาชิก Mommy Bear Club (ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564)

รายละเอียดกติกาและเงื่อนไขการของสมนาคุณ“รู้มั้ย? คลับแม่หมีมีบริการให้คุณแม่แชทคุยกับทีมพยาบาลฟรี ในช่วงเวลาใดบ้าง?” พร้อมบอกเหตุผลที่ทำให้คุณแม่อยากใช้บริการแชทถามฟรีกับพยาบาลคลับแม่หมี (สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564)

1.) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตอบคำถาม กับ Facebook fanpage : Mommy Bear Club โดยตอบคำถามใน https://www.facebook.com/mommybearclub ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิได้รับของสมนาคุณในกิจกรรมนี้ 
2.) คณะกรรมการจะคัดเลือกคำตอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาและเงื่อนไขอย่างครบถ้วนและพร้อมบอกเล่าความประทับใจที่น่าสนใจที่สุด จำนวน 20 ข้อความ และคำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
4.) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัลที่เฟสบุ๊ก แฟนเพจ Mommy Bear Club วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.
· ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะได้รับของสมนาคุณประกอบไปด้วย “Gift Voucher Central” มูลค่า 500 บาท ต่อหนึ่งท่านตามที่คณะกรรมการเลือกในระยะเวลาที่กำหนด บริษัท จะจัดส่งชุดของขวัญดังกล่าวภายใน 45 วันทำการ นับแต่วันที่ประกาศผล โดยการส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน

เงื่อนไขการใช้บัตร Gift Card
- ใช้ได้ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เซน และ มาร์คแอนด์สเปนเซอร์เท่านั้น (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่)
- มูลค่าคงเหลือจะปรากฎในใบเสร็จที่ชำระด้วยบัตรนี้ ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หรือเคาเตอร์แคชเชียร์ของเซ็นทรัลทุกสาขาและเซน
- ขอสงวนสิทธิในการรับ-คืนบัตร ยกเลิกบัตร และชดเชยความเสียหายในกรณีบัตรหาย ชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงกรณีบัตรสูญหาย
- ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการรับบัตรนี้ กรณีที่ห้างฯ พิจรณาแล้วว่าได้ใช้บัตรซื้อสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปจำหน่าย
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ณ เซ็นทรัลทุกขาและเซน
*บัตรนี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อกำหนดของกฎหมายซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะมีขึ้นในอนาคตได้ เช่นอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริมสำหรับทารก

· บริษัท ขอสงวนสิทธิการรับของสมนาคุณเฉพาะ ผู้ที่ร่วมตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 และร่วมกิจกรรมโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนและได้รับคัดเลือกตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้เท่านั้น
· บริษัท จะทำการจัดส่งชุดของขวัญ ให้ผู้ที่ได้รับของรางวัลตามชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ ที่ท่านต้องให้ข้อมูลผ่าน Facebook messenger Mommy Bear Club หลังจากประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผู้ที่มีรายชื่อได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์และแจ้งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ มาที่ Facebook Messenger Mommy Bear Club ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือบริษัท ไม่สามารถติดต่อท่านเพื่อยืนยันสิทธิ์ได้นั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้ของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
· ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกรอกข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จริง หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการเข้าร่วมทางบริษัท จะถือว่าสละสิทธิ์โดยทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
· ของสมนาคุณดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หรือของสมนาคุณประเภทอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
· บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้ตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
· หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-268-8866