MyFeed Personalized Content

กิจกรรมรับฟรี ! นมผงตราหมีโพรเท็กซ์ชัน ขนาดทดลอง ในเดือนเมษายน

รายชื่อผู้โชคดีที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับของสมนาคุณ (นมผงตราหมีโพรเท็กซ์ชัน ขนาดทดลอง) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 เมษายน 2564

หมายเหตุ 
*บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาที่กำหนดเท่านั้น 
**หากคุณแม่ได้รับของรางวัลที่มีสภาพไม่สมบูรณ์หรือชำรุด ให้ติดต่อ call center ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับของรางวัล 

 1. คุณสุกัญญา ดาหา 
 2. คุณนุชเนตร วิชานงค์ 
 3. คุณอรอุมา เสือร้าย 
 4. นางสาวชฎาพร ลายกายศ 
 5. คุณณัฐชญากร เหมาะหน้า 
 6. คุณพรนภัส จินดา 
 7. คุณณัฐริกา ทองขาว 
 8. คุณนงลักษณ์ ม่วงเอี่ยม 
 9. คุณวัญวิริญจ์ แจ้งพลอย 
 10. คุณนาดิน บินสัน 
 11. คุณปัทมาพร กริดนะใน 
 12. คุณพัทธิยา สิทธิโห 
 13. คุณมนัญชยา บิลังโหลด 
 14. คุณปลายฟ้า มหาสวัสดิ์ 
 15. นางสาวอรพิน ผาสุจิตร์ 
 16. คุณสมฤดี สุพงษ์ภัทก์