MyFeed Personalized Content

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

รายละเอียดเงื่อนไขและข้อตกลงในการร่วมรายการ

 1. ขั้นตอนการร่วมสนุกมีดังต่อไปนี้
 • ผู้ร่วมรายการต้องตอบคำถามใต้โพสต์กิจกรรมนี้ ว่านมที่มีจุลินทรีย์ LPR มีดียังไง? บอกเล่าประสบการณ์และแชร์ประโยชน์เกี่ยวกับ จุลินทรีย์ LPR ที่คุณรู้ คำตอบของผู้ร่วมกิจกรรมท่านไหนถูกใจคณะกรรมการที่สุด จำนวน 10 ท่าน จะได้รับรางวัล
 • ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 29 มิถุนายน 2565  ผ่านทาง Facebook : Mommy Bear Club (https://www.facebook.com/mommybearclub
 1. ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 00.00 น. – 24 มิถุนายน 2565 เวลา 23.59 น. 
 2. รายการของรางวัล
  - สระน้ำพี่หมี แกร่งจึงเก่ง จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 300 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,500 บาท
  - Lotus Gift Card มูลค่า 300 บาท จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,500 บาท 
 3. คณะกรรมการจะทำการตัดสินรางวัลที่ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.
 4. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ทางบริษัทจะทำการติดต่อไปทาง inbox เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การรับของรางวัลในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้และ ไม่มีการติดต่อกลับภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล
 6. สำหรับรางวัล ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัลไปยังที่อยู่ของผู้ที่ได้รับรางวัลภายใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับที่อยู่การจัดส่งครบถ้วนจากผู้ที่ได้รับรางวัล

เงื่อนไขการยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัล:

 1. ผู้โชคดีต้องมีภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทยและต้องมีหลักฐานในการแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน พาสปอร์ต และทะเบียนบ้านพร้อมสำเนามาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล สำหรับการรับรางวัล โดยผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลผ่านทาง Inbox Facebook: Mommy Bear Club กำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 2. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่น หรือเงินสดได้
 3. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดรายการ
 4. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆแก่ผู้โชคดีหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 6. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ ที่จะสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 7. พนักงานและครอบครัวของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 8. ศึกษารายละเอียดการร่วมสนุกเพิ่มเติมที่ Facebook : Mommy Bear Club (https://www.facebook.com/mommybearclub/)
 9. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้โชคดี เพื่อประกอบการแลกรับของรางวัล หากมีพฤติการณ์อันน่าสงสัยในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้โชคดี

 10. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้ของรางวัลแก่ผู้โชคดีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตในการเล่น หรือทำผิดกติกา หรือแสดงเจตนาส่อไปในทางทุจริต

 11. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลสำหรับผู้ร่วมรายการที่ระบุข้อมูลถูกต้องและมีหลักฐานครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของรายการและสามารถตรวจสอบได้เท่านั้นและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ตัวแทนของบริษัทฯ และผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมเก็บ รวบรวม ใช้ และโอนข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ภาพถ่ายวีดีโอ เสียงของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ทำการตลาดในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้าหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม

 13.  ผู้ร่วมกิจกรรมได้อ่านและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ แล้วที่ (https://www.nestle.co.th/th/info/yourdata)

 14. ผู้ข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอายุต่ำกว่า 18 ปีและได้รับรางวัล ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงและยินยอมให้ผู้ปกครองของตนเองให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการร่วมกิจกรรม

 15. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบและอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด คำตัดสินของคณะกรรมการและบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น

 16. ผู้ร่วมรายการ ได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว

 17. คำตัดสินของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี